TH

GOVERNANCE

การกำกับดูแลกิจการ

GOVERNANCE การกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้ ใช้บังคับกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด (ทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน รวมเรียกว่า “บริษัท”)

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม และควรปฏิบัติตนในลักษณะที่มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนที่ตนได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ควรเคารพวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประวัติศาสตร์ของทุกประเทศที่ตนได้ติดต่อด้วยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ควรเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติระหว่างบุคคลด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติ, สัญชาติ, อายุ, เพศ, ศาสนา, ข้อบัญญัติทางศาสนา, สถานะทางสังคม, หรือความบกพร่องทางร่ายกายหรือทางจิตใจ

การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ควรเก็บข้อมูลความลับใดๆ ของบริษัทเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่ควรเปิดเผยข้อมูลความลับดังกล่าวต่อบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงไม่ควรใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น

การเคารพกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ควรฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คัดลอกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามดังกล่าว

ของขวัญและการนันทนาการ

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ควรมอบของสมนาคุณที่มีค่า เช่น เงิน หรือของขวัญที่ไม่เหมาะสม หรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งคล้ายคลึงกันเพื่อให้ได้มาหรือผูกขาดธุรกิจหรือผลประโยชน์อันไม่เหมาะสมอื่นๆ
 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ควรจ่ายเงินค่านายหน้าให้แก่ตัวแทน หรือที่ปรึกษาใดๆ ที่ตนทราบดีว่ามีส่วนในการโน้มน้าวจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งคล้ายคลึงกันในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างพนักงานและบริษัท

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรมหรือกลุ่มสมาคมใดๆ ที่ก่อให้เกิด หรือน่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัท
 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ควรใช้ทรัพย์สิน, สินทรัพย์, หรือระบบข้อมูลของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ควรมีความเกี่ยวข้องใดๆ ในอาชีพการงานอื่นใดที่กระทบหรืออาจกระทบกับธุรกิจของหรือชื่อเสียงของบริษัท

สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ควรเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มกำลังความสามารถและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้สำนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปิดกว้างและมีความสะดวกสบายในการทำงาน
 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ควรขัดขวางระเบียบวินัย, สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันถูกต้องเหมาะสมของสำนักงานด้วยความประพฤติเช่น การคุมคามทางเพศ หรือการคุกคามทางอำนาจ

การรักษาสิ่งแวดล้อม

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรับทราบและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท
 • ธุรกิจของบริษัททั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทจะต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ควรใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรหมั่นทำการประเมินสภาพแวดล้อมอยู่เสมอเพื่อความมั่นใจ

การดำเนินการกับกลุ่มต่อต้านสังคม

 • ในสถานการณ์ที่กลุ่มต่อต้านสังคมได้ยื่นข้อเรียกร้องที่ปราศจากเหตุผลกับบริษัท พนักงานควรทำการปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างหนักแน่นและไม่ควรใช้มาตรการจัดการด้วยการจ่ายเงินชดเชยให้อย่างง่ายดาย

สินทรัพย์และเงินทุนของบริษัท

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่ควรใช้สินทรัพย์หรือเงินทุนของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย และไม่ควรสร้างหรือเก็บสินทรัพย์หรือเงินทุนที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ลงรายการสินทรัพย์และเงินทุน

การรายงาน

 • ระบบการแจ้งเบาะแสเป็นระบบการรายงานที่พนักงานสามารถใช้เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การคอร์รัปชั่น หรือการประพฤติมิชอบในที่ทำงาน บริษัทสามารถรับข้อมูลและดำเนินการให้ถูกต้องได้ในทันทีและใช้มาตรการป้องกันการกระทำดังกล่าวได้ผ่านทางระบบนี้
 • บริษัทจะไม่ยอมให้มีปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อพนักงานคนใดก็ตามที่แจ้งหรือรายงานเบาะแส หรือขอคำแนะนำโดยสุจริต หรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน